Noter används för att notera musikstycken (dvs. melodier och rytmer) på papper. Noterna anger både vilken ton som ska spelas och hur länge den ska hållas inne.1. Notens beståndsdelar
Nothuvud - öppet och stängt:


Notskaft:

Notskaftet vänds uppåt om noterna är placerade under den mittersta (tredje) notlinjen, och nedåt om de är placerade över den. Om noterna står noterade på mittlinjen kan skaften vändas åt vilket som helst av hållen. Notskaftet placeras på höger sida om nothuvudet när det vänds uppåt, och på vänster sida när det vänds nedåt.

Flaggor och balkar:

Flaggor och balkar används bara på notvärden under en fjärdedel. Flaggor används när noten står ensam, medan balkar används till att sammanfoga flera notvärden med flaggor om de kommer efter varandra. Flaggor vänds alltid till höger.

Punktering:

Läs mer om punkterade noter i avsnitt 3.

2. Notvärden
Det är notvärdena som bestämmer hur länge en ton ska klinga. Notvärdena är skapade efter en halveringsprincip. Som regel motsvarar ett taktslag en fjärdedel. Helnoten, som har det största notvärdet, varar i så fall fyra taktslag (dvs. den motsvarar 4 fjärdedelsnoter), halvnoten varar i två taktslag (dvs. den motsvarar 2 fjärdedelsnoter), fjärdedelsnoten i ett taktslag, osv.:

Lyssna på ljudexemplet nedan och lägg märke till hur länge varje not varar (räkna slagen under tiden).

3. Punkterade noter
Man kan förlänga värdet på vilken not som helst, med hälften av dess värde, genom att punktera den. Det görs genom att sätta en punkt efter noten, som visas på bilden nedan. Lägg märke till att om noten är placerad på en notlinje (eller hjälplinje), skrivs punkten i mellanrummet ovanför linjen.


4. Sammanbindingar
Alla notvärden kan bindas samman, vilket gör att notens värde förlängs med den eller de noter som den är sammanbunden med. På det sättet är det möjligt att skriva noter med alla tänkbara värden, som annars inte skulle kunna uppnås). Sammanbindningar noteras genom att man förbinder de noter som ska bindas ihop med en bindebåge, som visas på bilden nedan. Om notskaften vänds nedåt, vänds bindebågarna uppåt, och tvärtom.


Här är ett exempel på sammanbindningar noterade i ett notsystem:


Pauser kan inte bindas ihop.

5. Pauser
Pauser används när det ska vara ett uppehåll, dvs. när inget ska spelas. Pauser anges med särskilda tecken som indikerar hur lång pausen ska vara. Pauserna motsvarar de traditionella nottecknens värden, som visas på bilden nedan.

En halvpaus varar alltså lika länge som en halvnot, en åttondelspaus lika lång tid som en åttondelsnot, osv. Lyssna på ett ljudexempel: