1. Introduktion
Pianosystemet (eng. Grand staff) består av två notrader som är sammanbundna med en ackolad på den vänstra sidan. Det översta notsystemet använder g-klaven, och det nedersta notsystemet använder främst f-klaven. Nyckelhåls-c är centrerat mitt emellan de två systemen, och kan noteras på det första hjälpstrecket under det översta systemet (med g-klaven) eller på den första hjälpstrecket ovanför det nedersta systemet (med f-klaven). Lägg märke till att tonerna som är noterade över varandra på bilden nedan är samma ton.


Pianosystemet används på grund av dess stora omfång, inte bara till notation av pianomusik utan också till notation av harpa, orgel, transkriptioner, orkesterskisser, mm. När man spelar piano eller harpa spelas noterna i det översta systemet vanligen med högerhanden, medan noterna i den nedersta systemet spelas med vänsterhanden.

2. Klavbyte
Det kan förekomma klavbyte i systemen. Ett klavbyte gäller bara i det system som det är satt i (dvs. antingen det översta eller det nedersta systemet). På bilden nedan byts g-klaven ut mot f-klaven i takt 3. Klavbytet gör att noterna i takt 3 blir lättare att läsa, eftersom man på det sättet undviker att behöva använda hjälpstreck.


Lägg märke till att toner som är placerade lodrätt över eller under varandra ska spelas samtidigt.

3. Notation av orgel
I musik skriven för orgel använder man ytterligare en notrad utöver pianosystemet, dvs. man använder totalt tre notrader - en för varje hand och en för fotpedalerna (ex: J.S. Bach: Eight little Predludes and Fugues, I):