Ett storbandspartitur är en uppställning av notsystemen till alla instrumenten i ett storband. Den här artikeln beskriver hur ett storbandspartitur är uppbyggt, med utgångspunkt i ett standardstorband bestående av 5 saxofoner, 4 trumpeter, 4 tromboner och en rytmgrupp.


1. Vem använder storbandspartituret?
Storbandspartituret används av storbandets dirigent, så att han kan följa med i vad de olika instrumenten spelar, och när de spelar. Varje musiker i bandet har vanligtvis en egen uppsättning noter, som bara innehåller den stämma (dvs. de toner) som han eller hon ska spela. I samband med musikanalys används också ofta storbandspartituret, eftersom det på så vis är mycket lättare att få en översikt över musiken jämfört med att sitta med en massa olika notblad med en stämma på varje.

2. Uppställning
I storbandspartituret står notsystemen till alla instrument i bandet uppskrivna lodrätt ovanför varandra. Instrumenten delas upp i upp till fyra olika instrumentgrupper:
- Saxofoner
- Trumpeter
- Tromboner
- Rytmgrupp
Saxofonerna noteras överst i storbandspartituret, därefter noteras trumpeterna, sedan trombonerna och till sist (dvs. nederst) rytmgruppen. Inom varje instrumentgrupp finns det vidare regler för i vilken ordning de enskilda instrumenten ska noteras. Mer om det i avsnitt 3.

Alla notsystem i storbandspartituret binds ihop med en lodrät linje på partiturets vänstra sida. I exemplet här är linjen markerad med rött:

Taktstrecken (de svarta lodräta linjerna i exemplet ovan) kan löpa genom hela partituret, eller vara uppdelade, som de är ovan mellan trumpet 4 och trombon 1. Vanligtvis delar man upp taktstrecken mellan varje instrumentgrupp, men det kan variera.

Varje instrumentgrupp är vanligen sammanbunden med en klammer på partiturets vänstra sida. På det sättet kan man lätt se uppdelningen av de olika instrumentgrupperna. I exemplet nedan är alla trumpeternas notsystem sammanbundna med en klammer:


Inom varje instrumentgrupp kan det finnas eller en eller flera underklamrar. De används om fler än ett notsystem ska användas till flera musiker med samma instrument, som i exemplet nedan, där två altsaxofoner har fått ett notsystem var (underklammer markerat med rött):


När man noterar för piano, noterar man ofta en så kallad ackolad till vänster i partituret, som binder ihop de två notsystemen som hör till pianot:


3. Instrumentgrupper
De fyra olika instrumentgrupperna innehåller 4-5 instrument var. Instrumenten ska noteras i en bestämd ordning, som framgår av tabellen nedan.

SaxofonerTrumpeterTrombonerRytmgrupp
1. altsax
2. altsax
1. tenorsax
2. tenorsax
Barytonsax
1. trumpet
2. trumpet
3. trumpet
4. trumpet
1. trombon
2. trombon
3. trombon
4. trombon
Gitarr
Piano
Kontrabas
Trummor

Somsyns i tabellen är det bara saxofon- och rytmgrupperna som består av olika instrument. Trombon- och trumpetgrupperna består av flera av samma instrument. 4:e trombonen i trombongruppen är dock ofta en bastrombon, så den kan spela de lägsta tonerna.

4. Utökad instrumentation
Önskan om en större möjlighet att variera ljudbilden i storbandet har gjort att det är fler och fler storband som inte längre föjler standardsättningen (beskriven i föregående avsnitt). Storbandets storlek och instrumentsättning kan varieras på alla tänkbara sätt - det är bara fantasin som sätter gränsen. Några av de vanligaste varianterna gås igenom nedan.

Saxofonisterna kan spela sopransaxofon, klarinett eller tvärflöjt efter behov.
- instrumentnamnet till vänster i partituret byts ut mot namnet på det aktuella instrumentet (jfr. avsnitt 5).

Trumpetisterna kan spela flygelhorn efter behov.
- instrumentnamnet 'Trumpet' till vänster i partituret byts ut mot 'Flygelhorn'.

4:e trombonen i trombongruppen kan bytas ut mot en tuba.
- instrumentnamnet '4:e trombon' till vänster i partituret byts ut mot namnet 'Tuba'.

Trumpetisterna och trombonisterna kan ökas i antal.
- här lägger man bara till flera notsystem till instrumentgruppen i partituret.

Rytmgruppen kan utökas med olika (ofta latinamerikanska) percussioninstrument.
- percussioninstrumenten noteras precis ovanför trummorna.

Storbandet kan utökas med en sångare, en kör, stråkinstrument eller diverse klaviatur.
- soloång och kör noteras precis ovanför pianot (solosång överst), stråkinstrument noteras ovanför kontrabasen, klaviatur (tex. Wurlitzer eller orgel) noteras direkt under pianot.

5. Angivelse av instrumentnamn
På storbandspartiturets första sida anger man till vänster om varje notsystem namnet på det instrument som det hör till. På alla partiturets övriga sidor anges en förkortning av instrumentnamnet vid varje notsystem. Man kan välja att använde de svenska eller de engelska namnen för instrumenten. Förkorningarna anger man dock vanligen på engelska.
Ett antal vanliga musikinstruments engelska namn och förkortningar framgår av tabellen nedan.

Svenskt navnEngelskt navnEngelsk förkortning
AltsaxofonAlto saxophoneAlto / A. Sx.
TenorsaxofonTenor saxophoneTenor / T. Sx.
BarytonsaxofonBaritone saxophoneBari. / B. Sx.
TrumpetTrumpetTpt.
FlygelhornFlugelhornFlghn. / Flg. / Flug.
TrombonTromboneTbn.
BastrombonBass tromboneB. Tbn.
TubaTubaTba.
GitarrGuitarGtr.
PianoPianoPno.
BasBass (guitar)Bass
TrummorDrumsDr.

Man kan eventuellt sätta plural-s efter förkortningarna (så att exempelvis Tpt. blir Tpts.), om det handlar om flera av samma instrument.
Till vänster i exemplet nedan är de fulla instrumentnamnen noterade, som man ska göra på sida 1 i partituret. På alla övriga sidor i partituret noterar man förkortningar, som visas till höger nedan.6. Transponerande instrument
Flera av de instrument som normalt ingår i storbandspartituret, tex. saxofonen och kontrabasen, är vad man kallar för transponerande instrument. Det är instrument som klingar i en annan tonhöjd än de noteras i. Det ska man vara uppmärksam på när man noterar ett instruments stämma, eller om man exempelvis analyserar harmonierna i ett orkesterpartitur. Läs mer om transponerande instrument här.

7. Exempel
Följande exempel på ett storbandspartitur är taget från Nick Capoccis Donut King (1986).
Lägg märke till ordningen på de olika instrumentgrupperna: först saxofoner, sedan trumpeter, tromboner och sist rytmgruppen.