Här är en översikt över olika tecken och symboler som används i notskrivningen. Det finns få musikuttryck (dvs. ord och inte symboler) på den här sidan. Klicka här för en fullständig lista över musikuttryck.
Om du känner till en symbol som fattar på sidan, eller om du kan hjälpa till att fylla i hålen, så hör jag gärna från dig (kontakta mig).


1. Linjer
Se också artikeln om notsystemet.
Notsystemet Notsystemet
Notsystemet består av fem vågräta notlinjer - noterna kan sättas antnigen på eller mellan linjerna. Notsystemet representerar, precis som pianots vita tangenter, de sju stamtonerna. En not som är skriven i notsystemet motsvarar på så sätt en av stamtonerna (såvida det inte står ett förtecken för noten).
Engelskt namn: Staff, Stave

Hjälpstreck Hjälpstreck
Hjälpstreck används om man ska notera noter utanför notsystemets fem linjer, dvs. toner som ligger under eller ovanför de toner som notsystemet täcker in.
Engelskt namn: Ledger lines, Leger lines

Taktstreck Taktstreck
Används till att separera takter.
Engelskt namn: Barline, Bar line

Dubbelt taktstreck Dubbelt taktstreck
Används till att separera sektioner eller längre fraser i ett musikstycke (tex. vid övergången från A- till B-parti). Används också vid tonartsbyte och vid större ändringar i tempo eller spelstil.
Engelskt namn: Double barline, Double bar line

Slutklammer Slutklammer
Markerar slutet på ett musikstycke.
Engelskt namn: Bold double barline, Bold double bar line

Halvdraget taktstreck Halvdraget taktstreck
Delar in långa takter i mindre delar för att underlätta notläsningen.
Engelskt namn: Dotted barline, Dotted bar line

Ackolad Ackolad
Binder samman två notrader där musiken spelas samtidigt av samma person. Tex. i pianosystemet, där ackoladen binder samman höger och vänster hands notrader.
Engelskt namn: Accolade, Brace

Klammer Klammer
Binder ihop flera notsystem, tex. i orkesterpartituret.
Engelskt namn: Bracket

Ossianotsystem Ossianotsystem
Anger fritt val mellan den vanliga passagen eller en alternativ passage. Man kan alltså välja mellan att spela noterna i ossiasystemet eller noterna i det vanliga notsystemet. I praktiken är ossiapassager ofta en lättare version av den usprungliga passagen.
Engelskt namn: Ossia

2. Noter
Se också artikeln om noter och pauser.
Helnot Helnot
Notvärde som varar i 4 taktslag. Noten består av ett ovalt, ihåligt nothuvud.
Engelskt namn: Whole note (amerikanska), Semibreve (brittiska)

Halvnot Halvnot
Notvärde som varar i 2 taktslag. Noten består av ett ovalt, ihåligt nothuvud och ett notskaft på en oktavs längd. Det går två halvnoter på en helnot - därav namnet halvnot.
Engelskt namn: Half note (amerikanska), Minim (brittiska)

Fjärdedelsnot Fjärdedelsnot
Notvärde som varar i 1 taktslag. Noten består av ett ovalt, fyllt nothuvud och ett notskaft på en oktavs längd. Det går fyra fjärdedelsnoter på en helnot - därav namnet fjärdedelsnot.
Engelskt namn: Quarter note (amerikanska), Crotchet (brittiska)

Åttondelsnot Åttondelsnot
Notvärde som varar i 1/2 taktslag. Noten består av ett ovalt, fyllt nothuvud och ett notskaft på en oktavs längd och en flagga. Det går åtta åttondelsnoter på en helnot - därav namnet åttondelsnot.
Engelskt namn: Eighth note (amerikanska), Quaver (brittiska)

Sextondelsnot Sextondelsnot
Notvärde som varar i 1/4 taktslag. Noten består av ett ovalt, fyllt nothuvud och ett notskaft på en oktavs längd och två flaggor. Det går sexton sextondelsnoter på en helnot - därav namnet sextondelsnot.
Engelskt namn: Sixteenth note (amerikanska), Semiquaver (brittiska)

Trettioandradelsnot Trettioandradelsnot
Notvärde som varar i 1/8 taktslag. Noten består av ett ovalt, fyllt nothuvud och ett notskaft på en oktavs längd och tre flaggor. Det går trettiotvå trettioandradelsnoter på en helnot - därav namnet trettioandradelsnot.
Engelskt namn: Thirty-second note (amerikanska), Demisemiquaver (brittiska)

Sammanbundna noter Sammanbundna noter
Notvärden under en fjärdedel binds ihop med en balk. Antalet balkar är samma som antalet flaggor. Ska sextondelsnoter bindas ihop ska man alltså använda två balkar. I instrumentalmusik speglar sammanbindningarna den naturliga rytmiska uppdelningen av noterna. Balkar korsar aldrig taktstreck.
Engelskt namn: Beamed notes

Punkterade noter Punkterade noter
Genom att sätta en punkt efter en not, dvs. genom att punktera den, kan man förlänga den med hälften av dess värde. Man kan också dubbelpunktera och tredubbelpunktera noter. Läs mer...
Engelskt namn: Dotted notes

Brevisnot Brevisnot
Notvärde som varar i 8 taktslag. Noten består av ett ovalt, fyllt nothuvud med två vertikala linjer på varje sida. Används sällan.
Engelskt namn: Double whole note (amerikanska), Breve (brittiska)

Longanot Longanot
Notvärde som varar i 16 taktslag. Noten består av ett fyrkantigt, fyllt nothuvud och en nothals på en oktavs längd. Används sällan.
Engelskt namn: Quadruple whole note (amerikanska), Longa (brittisk)

Trumnoter Trumnoter
Noter som anger slag på trumsettets olika trummor och cymbaler. I exemplet här bastrumma (nederst), virveltrumma (i mitten) och hihat (stängd, öppen, stängd) och crashcymbal (överst). Läs mer om trumnotation...
Engelskt namn: Drum notes

Gitarrtabulatur Gitarrtabulatur
Tabulaturnotsystemet består av 6 vågräta linjer som var och en representerar en sträng på gitarren. Den nedersta linjen i notsystemet representerar den tjocka E-strängen på gitarren, den näst nedersta A-strängen, osv. Siffran anger vilket band som ska spelas. Rytmen stor noterad ovanför notsystemet.
Engelskt namn: Guitar tablature

3. Pauser
Se också artikeln om noter och pauser.
Helpaus Helpaus
Paus som varar i 4 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en helnot.
Engelskt namn: Whole rest (amerikanska), Semibreve rest (brittiska)

Halvpaus Halvpaus
Paus som varar i 2 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en halvnot. Det går två halvpauser på en helpaus - därav namnet halvpaus.
Engelskt namn: Half rest (amerikanska), Minim rest (brittiska)

Fjärdedelspaus Fjärdedelspaus
Paus som varar i 1 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en fjärdedelsnot. Det går fyra fjärdedelspauser på en helpaus - därav namnet fjärdedelspaus.
Engelskt namn: Quarter rest (amerikanska), Crotchet rest (brittiska)

Åttondedelspaus Åttondedelspaus
Paus som varar i 1/2 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en åttondelsnot. Det går åtta åttondelspauser på en helpaus - därav namnet åttondelspaus.
Engelskt namn: Eighth rest (amerikanska), Quaver rest (brittiska)

Sextondelspaus Sextondelspaus
Paus som varar i 1/4 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en sextondelsnot. Det går sexton sextondelspauser på en helpaus - därav namnet sextondelspaus.
Engelskt namn: Sixteenth rest (amerikanska), Semiquaver rest (brittiska)

Trettioandradelspaus Trettioandradelspaus
Paus som varar i 1/8 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en trettioandradelsnot. Det går trettiotvå trettioandradelspauser på en helpaus - därav namnet trettioandradelspaus.
Engelskt namn: Thirty-second rest (amerikanska), Demisemiquaver rest (brittiska)

Flertaktspaus Flertaktspaus
Anger en paus över flera takter - i exemplet här 11 takter eftersom det står 11 noterat över notsystemet. Detta sätt att notera långa pauser på kan vara användbart, eftersom det kräver mycket mindre plats än de vanliga paussymbolerna, och eftersom det därmed underlättar notläsningen.
Engelskt namn: Multi-measure rest, Gathered-rest, Multi-bar rest

Generalpaus Generalpaus
Anger att alla orkesterns instrument pausar samtidigt. Placeras ofta där man förväntar sig att det händer något speciellt.
Engelskt namn: General Pause, G.P., Grand Pause

Brevispaus Brevispaus
Paus som varar i 8 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en brevisnot. Används sällan.
Engelskt namn: Double whole rest (amerikanska), Breve rest (brittiska)

Longapaus Longapaus
Paus som varar i 16 taktslag. Pausen motsvarar alltså värdet på en longanot. Används sällan.
Engelskt namn: Four-measure rest, Quadruple whole rest (amerikanska), Long rest (brittiska)

4. Klaver
Se också artikeln om klaver.
G-klav G-klav
G-klaven, kallas också diskantklaven, är den mest använda klaven - till exempel använder alla sångböcker och fakebooks denna klav. Spiralen början bestämmer vilken linje som tonen g ligger på - g:et ligger alltså på den 2:a linjen i notsystemet. Nyckelhåls-c ligger på det första hjälpstrecket undet notsystemet.
Engelskt namn: G clef, Treble clef

F-klav F-klav
F-klaven, kallas också basklaven, är näst efter G-klaven den mest använda klaven. Den är bra att använda om man ska notera toner under nyckelhåls-c, och den passar därför bra till basinstrument. F-klaven bestämmer att tonen f (under nyckelhåls-c) ligger på linjen mellan f-klavens två punkter, dvs. på den 4:e notlinjen. Nyckelhåls-c ligger på det första hjälpstrecket ovanför notsystemet.
Engelskt namn: F clef, Bass clef

C-klav C-klav
C-klaven, som bestämmer var nyckelhåls-c ligger, finns i fem olika varianter - det är dock bara två av dem som fortfarande används. Alla c-klaverna har tidigare använts till vokalmusik, men de har idag ersatts av g- och f-klaverna. De två varianterna av c-klaven som fortfarande används, används därför bara i instrumentalmusik. Läs mer...
Engelskt namn: C clef, Alto clef, Tenor clef

Oktaverade klaver Oktaverade klaver
Siffrorna 8 eller 15 kan stå i liten stil ovanför eller under klaverna. Detta tal bestämmer att noterna ska spelas en respektive två oktaver högre eller lägre än noterat. En G-klav med en åtta används ofta till tenorstämmor i körnoter.
Engelskt namn: Octave clef

Slagverksklav (Neutral klav) Slagverksklav (Neutral klav)
Används till instrument som inte kan skapa toner, som tex. trumsettet och diverse percussioninstrument. Varje linje eller mellanrum kan representera ett specifikt instrument, exempelvis bastrumman i ett trumset. Slagverksklaven finns i två olika varianter - det är dock ingen praktiskt skillnad mellan dem.
Engelskt namn: Natural Clef

Slagverksklav (Neutral klav) Slagverksklav (Neutral klav) (förenklat notsystem)
Slagverksklaven kan tecknas med bara en notlinje, om det bara är percussioninstrument som noterna berör.
Engelskt namn: Natural Clef

Tabulaturklav Tabulaturklav
Till gitarr och andra stränginstrument kan man notera tabulaturnoter i stället för de vanliga. I sådana fall används tabulaturklaven i stället för den vanliga klaven.
Engelskt namn: TAB-sign

5. Förtecken
Se också artikeln om förtecken.
Korsförtecken Korsförtecken
Höjer en ton med en halvton, dvs. man ska spela tonen som ligger en halvton över (till höger på klaviaturen). En ton med korsförtecken får 'iss' lagt till tonnamnet.
Engelskt namn: Sharp

Dubbelt korsförtecken Dubbelt korsförtecken
Höjer en ton med två halvtoner, dvs. man ska spela tonen som ligger en helton över (till höger på klaviaturen). En ton med dubbelt korsförtecken får 'ississ' lagt till tonnamnet.
Engelskt namn: Double sharp

b-förtecken B-förtecken
Sänker en ton med en halvton, dvs. man ska spela tonen som ligger en halvton under (till vänster på klaviaturen). En ton med b-förtecken får 'ess' lagt till tonnamnet.
Engelskt namn: Flat

Dubbelt b-förtecken Dubbelt b-förtecken
Sänker en ton med två halvtoner, dvs. man ska spela tonen som ligger en helton under (till vänster på klaviaturen). En ton med dubbelt b-förtecken får 'essess' lagt till tonnamnet.
Engelskt namn: Double flat

Återställningstecken Återställningstecken
Upphöver alla former av förtecken som står den ton som återställningstecken sitter på. Detta gäller både enkla och dubbla kors- och b-förtecken. Engelskt namn: Natural

Stödförtecken Stödförtecken
Stödförtecken är tillfälliga förtecken som inte behöver noteras, men som noteras för att underlätta läsningen. Stödförtecken sätts alltid inom parentes. Alla fem typer av förtecken kan noteras som stödförtecken.
Engelskt namn: Courtesy accidentals, Cautionary accidentals, Reminder accidentals

Dubbelförtecken Dubbelförtecken
Används inte längre. Det första dubbelförtecknet (återställnings-korsförtecknet) upphäver ett dubbelt korsförtecken och ersätter det med ett enkelt. Det andra dubbelförtecknet (återställnings-b-förtecknet) upphäver ett dubbelt b-förtecken och ersätter det med ett enkelt. Det tredje dubbelförtecknet (två återställningstecken) upphäver ett dubbelt b- eller korsförtecken. Bara ett enkelt korsförtecken, b-förtecken respektive återställningstecken bör användas istället. Det första återställningstecknet bör alltså inte noteras.
Engelskt namn: Double accidentals

6. Kvartstons- och mikrotonala förtecken
De här förtecknen har inga svenska namn, så de engelska namnen används i stället.
Demisharp Demisharp
Höjer en ton med 1/4 ton.
Sharp-and-a-half Sharp-and-a-half
Höjer en ton med 3/4 ton.
Demiflat Demiflat
Sänker en ton med 1/4 ton.
Flat-and-a-half Flat-and-a-half
Sänker en ton med 3/4 ton.
Microtonal 'flat up' and 'flat down'' Microtonal 'flat up' and 'flat down'
?
Microtonal 'natural up' and 'natural down' Microtonal 'natural up' and 'natural down'
?
Microtonal 'sharp up' and 'sharp down Microtonal 'sharp up' and 'sharp down
?
Quarter tone flat and sharp Quarter tone flat and sharp
Sänker respektive höjer en ton med 1/4 ton.

7. Tonarter
Se också artikeln om tonarter.
Korstonarter Korstonarter
Höjer alla tonerna på motsvarande linje eller mellanrum med en halvton. Tonarten definieras genom antalet korsförtecken i tonartsangivelsen.
Engelskt namn: Sharp key signature

B-tonarter B-tonarter
Sänker alla tonerna på motsvarande linje eller mellanrum med en halvton. Tonarten definieras genom antalet b-förtecken i tonartsangivelsen.
Engelskt namn: Flat key signature

8. Taktarter
Se också artikeln om taktarter.
Taktart Taktart
Bråkets täljare (det översta talet) anger hur många taktslag varje takt består av, medan nämnaren (det undre talet) anger vilket notvärde som ska användas till notation av ett (1) taktslag. Notvärdet som anges i nämnaren är något av dessa tal: 1 = helnot, 2 = halvnot, 4 = fjärdedelsnot, 8 = åttondelsnot, 16 = sextondelsnot, eller 32 = trettioandradelsnot.
Engelskt namn: Time signature, Meter signature

Fyra fjärdedelstakt Fyra fjärdedelstakt
Indikerar att taktarten är 4/4. Kan också noteras som ett vanligt bråk.
Engelskt namn: Common time

Alle-breve Alla-breve
Indikerar att taktarten är 2/2. Kan också noteras som bråk.
Engelskt namn: Alla breve, Cut time

Takttal Takttal
Anger vilket nummer den första takten i systemet (linjen) har.
Engelskt namn: Bar numbers

Takttal Takttal
Anger vilket nummer den pågående takten har.
Engelskt namn: Bar numbers

Takttal Takttal
Anger vilket nummer den pågående takten har.
Engelskt namn: Bar numbers

Tempoangivelse Tempoangivelse
Skrivs i början av noterna och vid viktiga tempobyten. Symbolen definierar styckets tempo, genom att bestämma hur många av ett slags notvärde det går på en minut. I exemplet här går det 120 fjärdedelar på en minut, dvs. en fjärdedel ska vara i en halv sekund. En åttondel varar då i en kvarts sekund, en halvnot i en hel sekund, osv. Tempoangivelsen kompletteras i enstaka fall med texten "M.M.", som är en referens till Maelzel's metronom.
Engelskt namn: Metronome mark

Notvärde får en ny längd Notvärde får en ny längd
Används vid taktartsbyte. Anger att ett notvärde får en ny längd. I det här fallet blir längden på en fjärdedel samma som längden på en punkterad fjärdedel i den förra taktarten.
Engelskt namn: New time value = old time value

9. Notrelationer
Bindebåge Bindebåge
Anger att två eller flera noter (sammanbundna av bindebågen) ska spelas som en not, dvs. att notvärdena läggs ihop. Den första sammanbundna noten spelas, och hålls ut lika länge som summan av de sammanbundna notvärdena. Noterna ska vara identiska för att en bindebåge ska kunna användas, dvs. noterna ska ligga på samma linje eller mellanrum. Bindebågar och legatobågar ser likadana ut. Bindebågen kan kännas igen på att tonerna som den binder ihop alltid har samma tonhöjd, medan legatobågen kan täcka toner med olika tonhöjd.
Engelskt namn: Tie

Legatobåge Legatobåge
Anger att två eller flera noter ska spelas som en sammanhängande fras, dvs. spelas legato, eller sjungas sammanhängande, dvs. på samma andetag. Legatobågar och bindebågar ser likadana ut. Bindebågen kan kännas igen på att tonerna som den binder ihop alltid har samma tonhöjd, medan legatobågen kan täcka toner med olika tonhöjd.
Engelskt namn: Slur

Fraseringsbåge Fraseringsbåge
Ser ut som legatobågen, men sammanfattar en passage av musik över flera takter. En fraseringsbåge indikerar en musikalisk fras, och kräver inte nödvändigtvis att noterna spelas legato.
Engelskt namn: Phrase mark, Ligature

Streckad legatobåge Streckad legatobåge
Har samma funktion som en vanlig legatobåge. Den streckade legatobågen används om det är förlaget (utvigaren av noterna) och inte kompositören själv som har satt dit bågen.
Engelskt namn: Dotted slur

Streckad fraseringsbåge Streckad fraseringsbåge
Har samma funktion som en vanlig fraseringsbåge. Den streckade fraseringsbågen används om det är förlaget (utvigaren av noterna) och inte kompositören själv som har satt dit bågen.
Engelskt namn: Dotted phrase mark

Oregelbundna notvärden Oregelbundna notvärden (tuplets)
Beteckning för ett antal notvärden som spelas under samma tid som ett annat antal av samma notvärden. Till exempel som i exemplet till vänster: tre fjärdedelar som spelas över en utsträckning på två fjärdedelar, och där var och en av de tre fjärdedelarna därför varar 1/3 av en halvnot (kallas en triol). Läs mer...
Engelskt namn: Tuplet

Glissando Glissando
Anger en glidande övergång i tonhöjden från en ton till en annan. Vissa instrument så som trombon, röst och kontrabas kan spela en kontinuerlig glidande övergång (kallat portamento - se nedan), medan andra instrument så som piano, får nöja sig med att spela tonerna som ligger mellan de två tonhöjderna (kallat glissando) - det är för det mesta bara de mellanliggande tonerna, som hör till skalan, som spelas vid glissando.
Engelskt namn: Glissando

Glissando Glissando
Som glissando ovan.
Engelskt namn: Glissando

Portamento Portamento
Anger en glidande övergång i tonhöjden från en ton till en annan. Vissa instrument så som trombon, röst och kontrabas kan spela en kontinuerlig glidande övergång (kallat portamento), medan andra instrument så som piano, får nöja sig med att spela tonerna som ligger mellan de två tonhöjderna (kallat glissando - se ovan) - det är för det mesta bara de mellanliggande tonerna, som hör till skalan, som spelas vid glissando.
Engelskt namn: Portamento

Ackord Ackord
När flera toner spelas samtidigt kallas det för ett ackord. De flesta ackord består av tre toner och kallas treklanger, men också fyrklanger och femklanger används ofta. Tonerna ska vara olika - tre c:n som spelas samtidigt räknas inte som ett ackord. En treklang kan dock exempelvis bestå av tre c:n, ett e och ett g.
Engelskt namn: Chord

Brutet ackord Brutet ackord
Anger att ackordets toner ska spelas en åt gången snabbt efter varandra. I regel bryts ackorden nerifrån och upp, och med sustainpedalen hållen nere medan de andra tonerna spelas. Tecknet kan kompletteras med en pil, som anger i vilken riktning ackordet ska brytas.
Engelskt namn: Arpeggiated chord

Brutet ackord Brutet ackord
Variant på tecknet ovan. De här symbolerna används inte med pil på, och ackordet bryts därför nästan alltid nerifrån och upp.
Engelskt namn: Arpeggiated chord

Melodiskt intervall Melodiskt intervall
Ett intervall är ett avstånd mellan två toner. Om de två tonerna klingar efter varandra kallas intervallet melodiskt. Läs mer om intervall...
Engelskt namn: Melodic interval

Harmoniskt intervall Harmoniskt intervall
Ett intervall är ett avstånd mellan två toner. Om de två tonerna klingar samtidigt kallas intervallet harmoniskt. Läs mer om intervall...
Engelskt namn: Harmonic interval

Klusterackord Klusterackord
Ett dissonant 'ackord' av tättklingande toner. Topp- och bottentonerna noteras, och alla de mellanliggande tonerna i den gällande skalan spelas (tex. genom att trycka ner alla tonerna med handflatan eller underarmen).
Engelskt namn: Tone cluster

10. Oktavförskjutningar
Namnen är italienska och används i alla länder.
Ottava alta Ottava alta
Anger att noterna under den streckade linjen ska spelas en oktav högre än noterat.

Quindicesima alta Quindicesima alta
Anger att noterna under den streckade linjen ska spelas två oktaver högre än noterat.

Ottava bassa Ottava bassa
Anger att noterna över den streckade linjen ska spelas en oktav lägre än noterat. Symbolen kan placeras över noterna, som vid Ottava alta.

Quindicesima bassa Quindicesima bassa
Anger att noterna över den streckade linjen ska spelas två oktaver lägre än noterat. Symbolen kan placeras över noterna, som vid Ottava alta.

11. Dynamik
Tecknen används för att ange intensiteten eller volymen på ett musikstycke eller en del av det. Namnen är italienska och används i alla länder. Se också listan över musikuttryck.
Piano pianissimo Piano pianissimo
Så svagt som möjligt.

Pianissimo Pianissimo
Mycket svagt.

Piano Piano
Svagt. En av de vanligaste dynamikbeteckningarna.

Mezzo piano Mezzopiano
Halvsvagt.

Mezzo forte Mezzoforte
Halvstarkt. Används oftare än mezzopiano. Om det inte står någon dynamikangivelse antas mezzoforte vara den dynamiska nivån.

Forte Forte
Starkt. En av de vanligaste dynamikbeteckningarna.

Fortissimo Fortissimo
Mycket starkt.

Forte fortissimo Forte fortissimo
Så starkt som möjligt.

Sforzando Sforzando
Starkt betonat.

Forte-piano Fortepiano
Starkt och strax därpå svagt.

Crescendo Crescendo
Tilltagande styrka. Kan vara utsträckt över en lång passage, och anger då att volymen stiger stadigt genom passagen. Förkortas Cresc.

Diminuendo Diminuendo
Avtagande styrka. Kallas även descrescendo. Kan vara utsträckt över en lång passage, och anger då att volymen sjunker stadigt genom passagen. Förkortas Dim.

Stiplet crescendo og diminuendo Streckat crescendo och diminuendo
Har samma funktion som vanliga crescendo och diminuendo. Streckat crescendo och diminuendo används om det är förlaget (utgivaren av noterna) och inte kompositören själv som har satt ditt dem.
Engelskt namn: Dotted crescendo, Dotted diminuendo

Crescendo og diminuendo i parentes Crescendo och diminuendo inom parentes
Som streckat crescendo och diminuendo ovan.

12. Tempoförskjutningar
Namnen är italienska och används i alla länder. Se också listan över musikuttryck.
Accelerando Accelerando
Tilltagande hastighet (tempo), ilande. Förkortas Acc.

Accelerando Accelerando - gäller för noterne under den streckade linjen

Rallentando Rallentando
Avtagande hastighet (tempo), långsammare.

Rallentando Rallentando - gäller för noterne under den streckade linjen

Ritardando Ritardando
Gradvist långsammare tempo.

ritardando Ritardando - gäller för noterne under den streckade linjen

a tempo A tempo
Tillbaka till tidigare tempo, det ursprungliga tempot återupptas.

13. Uppehåll
Komma Komma (andning)
Ger tecken till musikern om att han eller hon ska ta ett andetag. Pausen har normalt inget inflytande på tempot. För stråkinstrument anger tecknet att stråken ska lyftas, och att den på nästa not ska spelas med ett nedåtgående (eller uppåtgående, om det noteras) stråk.
Engelskt namn: Breath mark

Cessura Cessura
Indikerar en kort, stilla paus där tempot stannar upp. I ensembler fortsätter tempot först när dirigenten ger tecken.
Engelskt namn: Caesura, "Railroad tracks"

14. Accenter
Staccato Staccato
Anger att tonerna ska vara korta och tydligt åtskilda. Staccato kan utföras både hård och mjukt, tungt och lätt. Alla notvärden kan spelas staccato. Som regel spelas en ton staccato genom att dess notvärde halveras, dvs. det är en paus under den sista hälften av notvärdets längd.
Engelskt namn: Staccato

Staccatissimo Staccatissimo (Spicatto)
Anger att tonerna ska vara mycket korta och tydligt åtskilda. Som staccato ovan, men tonerna ska vara kortare, och pausen mellan varje ton blir därför längre.
Engelskt namn: Staccatissimo

Staccatissimo Staccatissimo
Som staccatissimo ovan.
Engelskt namn: Staccatissimo

Accent Accent
Anger att noten ska betonas, dvs. den ska spelas högre (med ett hårdare anslag) än normalt. Alla notvärden kan vara försedda med accenter.
Engelskt namn: Dynamic accent

Kort accent Kort accent
Anger att noten ska betonas starkt, dvs. den ska spelas mycket högre (med ett mycket hårdare anslag) än normalt. Alla notvärden kan vara försedda med korta accenter.
Engelskt namn: Marcato

Tenuto Tenuto
Betyder i regel att noten ska hållas ut i dess fulla notvärde, eller lite längre. Kan också betyda att noten ska spelas legato.
Engelskt namn: Tenuto

Sull'arco Sull'arco (Uppstråk)
På ett stråkinstrument anger tecknet att noten ska spelas genom att dra stråken uppåt. På gitarr anger tegnet att noten ska spelas med en uppåtgående rörelse. I orgelnotation anger tecken att pedaltonen ska spelas med tån.
Engelskt namn: Sull'arco, Up bow

Giù arco Giù arco (Nedstråk)
På ett stråkinstrument anger tecknet att noten ska spelas genom att dra stråken nedåt. På gitarr anger tegnet att noten ska spelas med en nedåtgående rörelse. I orgelnotation anger tecken att pedaltonen ska spelas med hälen.
Engelskt namn: Giù arco, Down bow

Öppen not Öppen not (Naturlig flageolett)
På ett stråkinstrument anger tecknet att en överton ska spelas. På ett ventilerat blåsinstrument anger tecknet att noten ska spelas 'öppen', dvs. utan att trycka ner en ventil. I orgelnotation betyder tecknet att pedaltonen ska spelas med hälen.
Engelskt namn: Natural harmonic, Open note

Pizzicato Pizzicato (Bartókpizzicato)
Betyder att musikern ska 'knäppa' på strängarna, dvs. dra strängarna bort från instrumentet och släppa. Används i regel till stråkinstrument.
Engelskt namn: Snap pizzicato

Vänsterhandspizzicato Vänsterhandspizzicato
På ett stråkinstrument anger tecknet att noten ska slås an med vänster hand (som normalt stoppar strängarna) i stället för att slås an med stråken. På ett horn anger tecknet att noten ska spelas genom att stoppa handen länge in i hornet än vanligt.
Engelskt namn: Left-hand pizzicato (för stråk), Stopped note (för horn)

Lourè Lourè
En kombination av tenuto och staccato. Anger att noterna ska spelas legato men med en liten paus mellan varje not.
Engelskt namn: Lourè

Fermat Fermat
Symbolen sätts i regel över noterna, men kan också sättas under noterna, då upp och ner-vänd. Anger att ett notvärde ska förlängas. Förlängningen sker normalt samtidigt som pulsen suspenderas, så att drivet stannar upp. Det är upp till musikern själv att bestämma hur långt notvärdet ska förlängas. En fördubbling av notvärdet är inte onormalt.
Engelskt namn: Fermata

? ?

? ?

15. Ornament
Förslag Förslag
Långt, betonat förslag. Noterna (de små) slås an på huvudtonens början, och varar hälften av huvudtonens notvärde, eller 2/3 av notvärdet om huvudnoten är punkterad. Huvudtonen slås an därefter.
Engelskt namn: Appoggiatura

Förslag Förslag
Kort, obetonat förslag. Noterna (de små) slås an precis innan huvudtonen, som behåller sin normala längd.
Engelskt namn: Acciaccatura

Drill Drill
Betecknar en snabb växling mellan huvudnoten och den över diatoniska granntonen (dvs. den grannton som ligger inom skalan). Drillen har en längd som motsvarar huvudtonen notvärde, dvs. tonerna spelas omväxlande ett antal gånger, tills notvärdet tar slut. I en del musik börjar drillen på den över granntonen och tar därefter granntonen - detta kan inte utläsas ur symbolen. Om drilltecknet är satt inom parentes betyder att drillen inte är satt i noterna av kompositören själv, utan av förlaget (utgivaren av noterna).
Drilltecknet används ibland i trumnotation för att ange en trumvirvel (tremolotecknet (se längre ner på sidan) bör dock hellre användas).
Engelskt namn: Trill

Drill - tills våglinjen slutar Drill - tills våglinjen slutar
Som drill ovan. Drillen upphör först där våglinjen slutar.
Engelskt namn: Extended trill, Running trill

Pralldrill Pralldrill
Anger att man snabbt ska spela huvudnoten, och så den över diatoniska granntonen (dvs. den grannton som ligger inom skalan), för att därefter återvända till huvudnoten som hålls ut i resten av sitt värde.
Engelskt namn: Mordent

Omvänd pralldrill Omvänd pralldrill
Som pralldrill ovan, men här spelas den nedre diatoniska granntonen i stället för den övre diatoniska granntonen.
Engelskt namn: Mordent (inverted)

Dubbelslag Dubbelslag
Om tecknet placeras ovanför noten (kallas också gruppetto), indikerar det en snabb sekvens av den övre diatoniska granntonen, huvudnoten, den nedre diatoniska granntonen, för att till sist återvända till huvudnoten. Sekvensen har en längd motsvarande huvudnotens notvärde. Om tecknet placeras efter noten spelas huvudnoten först, och därefter den ovanstående sekvensen.
Engelskt namn: Turn

Omvendt dobbeltslag Omvänt dubbelslag
Som dubbelslag ovan, men här börjar sekvensen med den nedre diatoniska granntonen i stället för den övre diatoniska granntonen.
Engelskt namn: Turn (inverted)

Omvänt dubbelslag Omvänt dubbelslag
Som omvänt dubbelslag ovan.
Engelskt namn: Turn (inverted)

Dubbel pralldrill Dubbel pralldrill
Som vanlig pralldrill, men sekvensen upprepas två gånger, dvs. huvudnot, övre diatonisk grannton (den grannton som ligger inom skalan), huvudnot, övre diatonisk grannton, och till sist huvudnoten som hålls ut i resten av sitt notvärde.
Engelskt namn: Long mordent, Double mordent

Dubbel omvänd pralldrill Dubbel omvänd pralldrill
Som vanlig omvänd pralldrill, men sekvensen upprepas två gånger, dvs. huvudnot, nedre diatonisk grannton (den grannton som ligger inom skalan), huvudnot, nedre diatonisk grannton, och till sist huvudnoten som hålls ut i resten av sitt notvärde.
Engelskt namn: Long mordent (inverted), Double mordent (inverted)

Stigande pralldrill Stigande pralldrill
Anger att följande sekvens ska spelas inom huvudnotens längd: nedre diatonisk grannton, huvudnot, övre diatonisk grannton, huvudnot, övre diatonisk grannton, huvudnot, övre diatonisk grannton, huvudnot. Om symbolen är genomstruken som vid omvänd pralldrill ovan, spelas nedre diatonisk grannton i stället för den sista övre diatoniska granntonen.
Engelskt namn: Ascending mordent, Ascending trill

Fallande pralldrill Fallande pralldrill
Anger att följande sekvensk ska spelas inom huvudnotens längd: övre diatonisk grannton, huvudnot, nedre diatonisk grannton, huvudnot, övre diatonisk grannton, huvudnot, övre diatonisk grannton, huvudnot. Om symbolen är genomstruken som vid omvänd pralldrill ovan, spelas nedre diatonisk grannton i stället för den sista övre diatoniska granntonen.
Engelskt namn: Descending mordent, Descending trill

? ?

? ?

? ?

16. Repetition og CODA
Upprepningstecken Upprepningstecken
Kallas också repetitionstecken. Anger att partiet mellan de två tecknen ska upprepas. Om det inte finns något vänstre upprepningstecken ska stycker tas om från början, eller från närmaste dubbla taktstreck.
Engelskt namn: Repeat signs

Simile-tecken Simile-tecken
Anger att noterna i föregående takt ska upprepas, dvs. takten ska spelas på samma sätt som den förra.
Engelskt namn: Simile marks

Simile-tecken Simile-tecken
Anger att noterna i de föregående två eller fyra takterna ska upprepas, dvs. takterna ska spelas på samma sätt som de föregående.
Engelskt namn: Simile marks

Segno Segno
Används till att 'hoppa' i satsen. Segno-tecknet placeras dit man vill hoppa, och dal segno-tecknet (nedan) placeras där man vill hoppa ifrån.
Engelskt namn: Segno

Dal segno Dal segno
Används till att 'hoppa' i satsen. Dal segno-tecknet placeras där man vill hoppa ifrån, och segno-tecknet (ovan) placeras dit man vill hoppa. Kan också noteras 'dal', följt av ett segno-tecken. Dal segno-tecknet följs av al fine (spela till ordet fine och stanna) eller al coda (spela till coda-tecknet och hoppa fram).
Engelskt namn: Dal segno

Coda Coda
Indikerar att musikern ska hoppa till styckets slutpassage, som är markerad med samma tecken.
Engelskt namn: Coda

Da capo Da capo
Indikerar att musikern ska ta om stycket från början. Da capo-tecknet följs av al fine (ta om till ordet fine och stanna) eller al coda (ta om till coda-tecknet och hoppa fram).
Engelskt namn: Da capo

Volta Volta
Anger att det som står under voltan med ettan ska spelas den första gången, medan det som står under voltan med tvåan ska spelas den andra gången, vid upprepningen. En volta kan innehålla flera tal, tex. '1. 2. 3.' eller'1.-5.'.
Engelskt namn: Volta brackets

Trumvirvel Trumvirvel
Betecknar i trumnotation en trumvirvel. Tecknet används sällan. I stället bör tremolotecknet ovan användas för att notera trumvirvlar.
Engelskt namn: Drum roll

17. Ackordsymboler
Se också artikeln om ackord.
Ackordnotation Ackordnotation
Notationssystem som används för att ange ackord. Ses ofta i sångböcket där melodin är försedd med ackord (dvs. med ackordnotation).
Engelskt namn: Chords (Melody with chords: melodi med becifring)

Moll Moll
Beteckning för ett mollackord, dvs. ett ackord med en liten ters. I Sverige används oftast beteckningen Cm - i engelsktalande länder används också de två andra beteckningarna.
Engelskt namn: Minor

Överstigande Överstigande
Beteckning för ett durackord där kvinten är höjd en halvton, dvs. ett ackord med stor ters och överstigande kvint. +:et är den vanligaste symbolen. Kan också noteras C#5.
Engelskt namn: Augmented

Förminskad Förminskad
Beteckning för ett mollackord där kvinten är sänkt en halvton, dvs. ett ackord med liten ters och förminskad kvint. Cirkeln är den vanligaste symbolen. Kan också noteras Cmb5.
Engelskt namn: Diminished

sus2 sus2
Beteckning för ett ackord där tersen är ersatt av sekunden.
Engelskt namn: sus2

sus4 sus4
Beteckning för ett kvartkvintackord, dvs. ett ackord där tersen är ersatt av kvarten. Fyran kan eventuellt utelämnas - ett sus-ackord är om inget annat anges ett sus4-ackord.
Engelskt namn: sus4

add add
Beteckning för ett ackord som har fått en ton tillagd (added), i exemplet här nian (dvs. tonen d).
Engelskt namn: add

Maj Maj
Beteckning för ett ackord med en stor sjua tillagd. Triangeln är den vanligaste symbolen. Kan också noteras C MA7 C MAJ7, Cmaj7 eller C∆7.
Engelskt namn: Major seventh

Ø Ø
Beteckning för ett moll7 b5-ackord, dvs. ett ackord med en liten ters, en förminskad kvint och en liten sjua. Kan också noteras Cm7(b5).
Engelskt namn: Ø

Ackordomvändningar Ackordomvändningar
Alla ackord kan omvändas, vilket betyder att ackordet byter ut grundtonen i basen mot en av de andra ackordtonerna. Den nya bastonen (i exemplet här, tonen g i C-dur) noteras efter ackordet med ett snedstreck.
Engelskt namn: Inverted chords

Inga ackord Inga ackord
Markerar ett stycke utan ackord, tex. ett unisont melodistycke.
Engelskt namn: No Chords

18. Pedalmärken och fingersättning (piano)
Tryck ner pedal Tryck ner pedal
Tecken som talar om för pianisten att sustainpedalen ska aktiveras, dvs. tryckas ner. Teckned Ped. är det vanligaste.
Engelskt namn: Engage pedal

Släpp pedal Släpp pedal
Tecken som talas om för pianisten att sustainpedalen ska släppas.
Engelskt namn: Release pedal

Variation på pedalmärkena Variation på pedalmärkena
Pedalen trycks ner vid Ped.-märket och släpps när det vågrätta strecket upphör, dvs. vid det lodräta strecket.

Variation på pedalmärkena Variation på pedalmärkena
Pedalen trycks ner vid början av det vågräta strecket och släpps när strecket avbryts av ett hack.

Variation på pedalmärkena Variation på pedalmärkena
Pedalen hålls nere tills 'lådan' slutar. Pedalen trycks ner igen när en ny 'låda' börjar.

Fingersättning Fingersättning
Siffrorna ovanför noterna anger vilka fingrar man ska spela noterna med. För båda händerna gäller att siffran 4 anger att lillfingret ska användas, 4 = ringfingret, 3 = långfingret, 2 = pekfingret och 1 = tummen. Två siffror efter varandra i en 'skål' anger att man ska byta finger medan man håller ned tonen. I exemplet till vänster ska den sista tonen (tonen g) därför först spelas med finger nummer två (pekfingret), och därefter ska man - medan tonen hålls ned - byta till finger nummer fem (lillfingret).
Engelskt namn: Fingering

19. Diverse
Formindelningsangivelse Formindelningsangivelse
Tecken innehållande bokstäver och/eller tal som anger större partier i ett musikstycke. Till exempel kan A-partiet vara försett med ett 'A', och det första B-partiet med 'B1'. Tecknen hjälper musikern att orientera sig i noterna.
Engelskt namn: Rehearsal mark

? ?
Tecken som används till att ange en rytm, tex. om ett ackord ska spelas i en bestämd rytm. Tecknen kan också användas för att ange var slagen i takten faller, och de kan på det viset visa på vilka slag ackorden ändras. I exemplet här är det två tecken med en längd på en fjärdedel, och ett tecken med en längd på en halvnot.
Engelskt namn: ?

Gitarrackordsdiagram Gitarrackordsdiagram
Diagram som visar gitarristen hur ett bestämt ackord tas. Varje lodrät linje i diagrammet representerar en sträng på gitarren, och varje vågrät linje representerar ett band (med 1:a bandet överst, om inget annat anges).
Engelskt namn: Guitar chord diagram

Copyright Copyright
Symbol som betyder copyright, dvs. att någon annan har upphovsrätt på noterna. Det är egentligen ingen musiksymbol, med den syns ofta i partitur.
Engelskt namn: Copyright

Percussioninstrumentsymboler Percussioninstrumentsymboler
En rad olika symboler som visar vilket instrument percussionisten ska spela på. De flesta symbolerna ger sig själv.
Perkussion hånd- og kølle-symboler Hand- och klubbsymboler för percussion
En rad symboler som visar vilken klubba percussionisten ska använda för att spela med på percussioninstrumentet. De flesta symbolerna ger sig själv.