Taktarten anger antalet taktslag (kallas också pulsslag eller bara slag) i en takt (vad är en takt?), och det notvärde som representerar ett taktslag. Taktarten är alltså kort sagt ett uttryck för en takts noterade längd - taktens fysiska längd bestäms av styckets tempo, i och med att det är tempot som avgör hur lång tid ett taktslag varar.


1. Taktartsangivelse
Taktarten skrivs som ett oförkortat bråk utan bråkstreck, till höger om klaven och eventuella fasta förtecken. Taktarten anges bara i det första systemet (dvs. på den första notlinjen) och vid taktartsbyte. Nedan är ett exempel på en sex åttondelstakt (6/8):


Bråkens täljare (det översta talet) anger hur många taktslag som varje takt består av, medan nämnaren (det undre talet) anger vilket notvärde som ska representera ett taktslag. Notvärdet som anges i bråkets nämnare är något av de här talen: 2 = halvnot, 4 = fjärdedelsnot, 8 = åttondelsnot, 16 = sextondelsnot och 32 = trettioandradelsnot. Bråkens täljare kan i princip innehålla vilket tal som helst.

Taktarten 3/4 (tre fjärdedelstakt) anger således att varje takt består av tre taktslag, och att varje taktslag ska representeras av ett notvärde på en fjärdedel. Varje takt ska därför bestå av 3 fjärdedelar, dvs. varje takt ska innehålla noter och/eller pauser på en samlad längd av tre fjärdedelar.
Nedan ett exempel på en tre fjärdedelstakt (3/4) och på en tre åttondelstakt (3/8). Taktarten 3/8 har tre slag per takt, och varje slag representeras av en åttondel:


Här är några fler exempel på olika taktarter:


Två av taktarterna anges ofta med en symbol i stället för ett bråk. Det är fyra fjärdedelstakt (4/4) och alla breve (2/2):


Taktslagen och taktslagens underdelningar benämns som visas (med 4/4 som exempel):


I exempelvis 6/8 räknar man till 6 i stället för 4, och underdelningarna av taktslagen blir (då åttondelar är grundpulsen) åttondelar (slag 1-6), sextondelar (å-slagen) och trettioandradelar (an-, å-, så-slagen).

2. Taktartsbyte
Om taktarten ändras samtidigt som ett nytt system börjar, ska den nya taktarten visas i slutet av föregående system, och i början av det nya:


Om taktarten ändras i varannan takt, kan detta noteras genom att notera två taktarterna brevid varandra (här med 6/8 och 3/4 som exempel):


Vid taktartsbyte behåller notvärdena normalt sin längd. En fjärdedelsnot byter därför inte längd även om taktarten ändras. Om notvärdena ska byta längd vid ett taktartsbyte noteras det som på bilden:


3. Taktens innehåll
Alla takter ska noteras fullständiga, dvs. att den sammanlagda summan av notvärden och pauser i takten ska vara samma taktartens bråkmässiga värde. En fyra fjärdedelstakt kan exempelvis innehålla följande kombinationer av noter och pauser:


Den så kållade upptakten, dvs. den ofullkomliga takt som ofta inleder ett musikstycke, skal dock inte noteras fullständig. Detsamma gäller den sista takten i ett stycke, om denna leder tillbaka till upptakten; i så fall utelämnas notvärden motsvarande upptaktens värde i den sista takten. Här är ett exempel där den sista takten leder tillbaka till upptakten i början:


4. Betoningar
Man skiljer mellan betonade (tunga) och obetonade (lätta) taktslag. De betonade och obetonade taktslagen fördelar sig olika utefter vilken taktart vi har att göra med. I alla taktarter kan man med hjälp av de betonade taktslagen dela in taktslagen i grupperingar på antingen 2 eller 3 slag (en takt kan bestå av flera grupper på 2 eller 3 taktslag var). Det första taktslaget i varje gruppe är betonat, medan det andra eller de två andra slagen i gruppen är obetonade. Det första slaget i den första gruppen av taktslag (dvs. taktens ett-slag), kommer alltid att vara mer betonat än de andra betonade slagen.
Grupperingen av taktslag och betoningar i taktarter med upp till 9 taktslag per takt visas nedan. Taktarterna som visas på notbilderna nedan är bara exempel. Exempelvis skulle det första notexemplet i 2/4 lika gärna ha varit ett exempel med 2/2 eller 2/8 som taktart - det ändrar inte på betoningarna.
2-delad takt - 2 taktslag (tung-lätt):


3-delad takt - 3 taktslag (tung-lätt-lätt):


4-delad takt - 2+2 taktslag (tung-lätt-halvtung-lätt):


5-delad takt - 2+3 (tung-lätt-halvtung-lätt-lätt) eller 3+2 taktslag (tung-lätt-lätt-halvtung-lätt):


6-delad takt - 3+3 (tung-lätt-lätt-halvtung-lätt-lätt) eller mer sällan 2+2+2 taktslag (tung-lätt-halvtung-lätt-halvtung-lätt):


7-delad takt - 3+2+2 , 2+3+2 eller 2+2+3 taktslag:


8-delad takt - 2+2+2+2 eller mer sällan 3+3+2 , 3+2+3 eller 2+3+3 taktslag:


9-delad takt - 3+3+3 eller mer sällan 2+2+2+3 , 2+2+3+2 , 2+3+2+2 eller 3+2+2+2 taktslag:


Som kan ses ovan, kan grupperingarna av taktslag och därmed betoningsmönstret variera i taktarter med 5 eller flera taktslag i varje takt. Betoningsmönstret kan inte avläsas från en vanlig taktartsangivelse, så därför använder man i ovanliga fall en alternativ taktartsangivelse, där man i bråkens täljare anger hur taktslagen är grupperade. Detta görs med hjälp av plustecken (som ovan). Exemplet nedan visar att grupperingen av taktslag i den 7-delade takten är 3+2+2 (tung-lätt-lätt-halvtung-lätt-halvtung-lätt):


5. Jämna, ojämna och oregelbundna taktarter
Man gör skillnad mellan jämna, ojämna och oregelbundna taktarter.
De jämna taktarterna är alla taktarter där taktslagen är indelade i grupper på 2 taktslag: tex. 2/2, 2/4, 2/8, 4/4, 4/8, 6/8.
De ojämna (eller udda) taktarterna är alla taktarter där taktslagen är indelade i grupper på 3 taktslag: tex. 3/2, 3/4, 3/8, 6/4, 6/8, 9/8.
De oregelbundna (eller sammansatta) taktarterna är alla taktarter där taktslagen är indelade i grupper på både 3 och 2 taktslag: tex. 5/4, 5/8, 7/8, 10/8, 11/8.

Lägg märke till att några taktarter kan vara både jämna, ojämna och oregelbundna, beroende på hur taktslagen är grupperade. Exempelvis kan 6/8 vara jämn, om taktslagen är grupperade 2+2+2, och ojämn om de är grupperade 3+3. 9/8 kan vara både ojämn (3+3+3) och oregelbunden (tex. 3+2+2+2). Både 6/8 och 9/8 är dock ojämna i 99% av fallen.

6. De vanligaste taktarternas primära användelseområden
Här följer en översikt över de vanligaste taktarterna, och de genrer där de oftast används:
4/4: alla genrer ända från klassisk musik till rock, pop, blues, country och funk.
2/2: marscher, samba och långsamma poplåtar.
4/2: musik från 1600-talet.
2/4: polka och marscher.
3/4: valser, minuetter, scherzi och countryballader.
3/8: valser, minuetter, scherzi och countryballader.
6/8: snabba valser, marscher och viss rockmusik.
12/8: klassisk musik, långsam blues och viss nyare rockmusik.

7. Om att höra taktarten i ett musikstycke
Om man ska hitta taktarten i ett musikstycke, och inte har noterna där taktarten står angiven, kan man lyssna sig fram till den. Detta kan göras på följande sätt:
1. Lyssna på stycket och stampa om vartannat med höger och vänster fot i golvet (eller slå fingrarna i bordet) till styckets puls (dvs. i takt med musiken). Pulsen är inte alltid helt entydig. I vissa stycken kan man välja att stampa ett tempo eller det halva eller dubbla av samma tempo - ofta är det dock inget tvivel om vilket tempo man ska stampa.

2. När du har hittat styckets puls, ska du hitta de taktslag (pulsslag) som är extra tydligt betonade (jfr. avsnitt 4. Betoningar). Ett-slaget är det mest betonade, och alltså det som är lättast att urskilja från de andra slagen - det är därför det taktslag som du ska börja med att hitta. Ett-slaget kan bla. kännas genom att harmoniken (ackorden) ofta ändras på detta taktslag - ackordskiftet kan höras på de melodiska instrumenten som bas, piano och gitarr. I de flesta pop/rock-stycken spelar bastrumman på ett-slaget, medan virveltrumman spelar på två- och fyra-slagen. Crashcymbalen används ofta i övergångar (tex. övergången från vers till refräng) och spelas i stort sett alltid på ett-slaget samtidigt med bastrumman.

3. Nu har du hittat både styckets puls (den du har i fötterna) och det betonade ett-slaget. Nu ska du räkna hur många taktslag det är mellan varje ett-slag. Det gör du genom att räkna 1-2-3-4 osv., varje gång du stampar en fot i golvet. När du kommer till ett-slaget igen, början du om med räkningen. Antalet taktslag du når fram till, är antalet taktslag i varje takt (motsvarande bråkets täljare som du nu alltså har hittat). Vanligast är musik med 2, 3, 4 eller 6 taktslag i varje takt.

4. Nu behöver du bara hitta notvärdena som används till notation av ett taktslag (bråkets nämnare). Du ska alltså lista ut om pulsen du stampar med fötterna är i fjärdedelar, åttondelar eller något helt annat. Om pulsen är i åttondelar är den ofta ganska snabb, medan den är något långsammare om den är i fjärdedelar. Om pulsen är mycket långsam kan det tyda på att den ska räknas i halvnoter (alla breve). Ofta ger pulsens notvärde på så sätt sig självt. Om du fortfarande tvivlar på notvärdet, kan du pröva att lyssna efter hihaten (om det finns en sådan). Hihaten spelar ofta på åttondelarna, så genom att lyssna efter den kan du möjligen lista ut vilket notvärde pulsen har. I 99% av fallen är pulsen åttondelar eller fjärdedelar.

TIPS:
- Omkring 90% av alla musikstycken går i 4/4.
- Var uppmärksam på att taktarten - även om det är rätt sällsynt - kan variera (i kortare eller längre perioder) inom samma stycke.
- Många gör felet att räkna 6/8 som 2/4 och 12/8 som 4/4, eftersom de bara stampar med på de betonade taktslagen. Om varje taktslag (pulsen du har i foten) kan indelas i 3 taktslag (ofta markerade av hihaten), är taktarten inte en jämn taktart, utan en ojämn taktart (där taktslagen är grupperade i grupper om 3).
- Det är inte alltid lätt att avgöra om en melodi ska noteras i exempelvis 3/4, 6/8 (av typen 3+3) eller 12/8 (av typen 3+3+3+3). Genom att lyssna till betoningarna kan man med lite övning bestämma taktarten; i 6/8 är 4-slaget nästan alltid betonat, till skillnad från 3/4, där detta slag motsvarar 2å-slaget, och därmed inte är betonat. 6/8 har för det mesta en snabbare puls än 3/4. Taktarterna 6/8 och 12/8 kan åtskiljas på följande sätt; två takter noterade i 6/8 har två lika kraftigt betonade ett-slag (och 2 halvbetonade slag), där de samma två takterna noterade i en 12/8-takt (6/8 + 6/8 = 12/8) bara har ett kraftigt betonat ett-slag (och 3 halvbetonade slag).

8. Exempel på stycken i olika taktarter (alla styckena kan höras gratis på YouTube)
Robbie Williams - Hot Fudge 2/2
The Beatles - Yesterday 2/2
Norah Jones - The Long Day Is Over 3/4
Kelly Clarkson - Breakaway 3/4
Niels W. Gade - Brudevalsen 3/4
Keane - Everybody's Changing 4/4
Robbie Williams - Angel 4/4
Elton John - Your Song 4/4
Mission Impossible Theme 5/4
Radiohead - Go To Sleep 10/4
The Beatles - Norwegian Wood 6/8
Robbie Williams - I Will Talk and Hollywood Will Listen 6/8
Seal - Dreaming in Metaphors 7/8
Elton John - I Guess That's Why They Call It The Blues 12/8
Simple Plan - Addicted 12/8