Den här artikeln beskriver hur man noterar noter till trummor. De första två avsnitten beskriver kort trumsettet och de olika trumstockarna. Om du inte är intresserad av den bakgrundkunskapen kan du hoppa direkt till avsnitt 3 om trumnotation.


1. Trumsettet
Trumsettet finns i många olika utformningar men består normalt av (klicka på namnet för ljudexempel):
- 5 trummor (med skinn): bastrumma, virveltrumma och 3 pukor (ljus hängpuka, mörk hängpuka och golvpuka).
- 3 cymbaler (gjorde av metall): hihat, crashcymbal och ridecymbal.

Bastrumman spelas normalt med trumslagarens högra fot, medan hihaten styrs (öppnas eller stängs med hjälp av en pedal) med vänstra foten och spelas med höger hand. Resten av trummorna och cymbalerna spelas vanligtvis med trumstockar. Bastrumman kallas ofta baskagge eller bara kagge. Man använder ibland också den engelska benämningen på pukor: toms, eller tom-toms.

2. Trumstockarna
Trumstockarna finns i första hand i två olika varianter: antingen som vanliga trumpinnar eller som vispar (kallas på engelska brushes):

Både sorterna trumstockar finns i många olika utformningar. Exempelvis finns de vanliga trumpinnarna i trä och plast såväl som metall, alla i olika tjocklekar och hårdhetsgrader.
Vispar används ofta i jazz och blues, medan trumpinnar används i all slags musik. Lägg märke till det mycket karaktäristiska ljudet som visparna kan skapa på virveln (ljudexempel), jämfört med de vanliga trumpinnarnas ljud på samma trumma (ljudexempel).

3. Trumnotation
Trumnoter noteras - precis som vanliga noter - i ett notsystem på fem linjer. Som klav använder man en slagverksklav (kallas också trumklav). Slagverksklaven finns i två olika varianter:

Det är ingen notationsmässig skillnad på de två olika varianterna, så båda kan användas.

Varje trumma och varje cymbal har sin egen plats i notsystemet. Det finns ingen allmän standard för var i notsystemet de olika trummorna och cymbalerna placeras, så notationen kan variera lite beroende på vilken källa man läser i. Här är en av de vanligaste notationssätten:

Lägg märke till att slag på ett trumskinn (bastrumma, virvel och pukor) noteras med ett vanligt nothuvud, medan slag på metall (hihat, cymbaler och kantslag på virveln) noteras med kryssnoter. Lägg också märke till att notskaftet ska riktas uppåt på hihat (öppen och stängd), ridecymbal och crashcymbal, medan det ska riktas nedåt på de övriga trummorna.

Den öppna hihaten och crashcymbalen kan också noteras med en cirkel omkring kryssnothuvudet i stället för med en cirkel över noten. Stängd hihat noteras normalt som i översikten ovan (vanlig not med krysshuvud), men ses i enstaka fall också noterad med ett + över själva noten.


När man noterar trumrytmer ska de noteras i två stämmor. Hihat, ridecymbal och crashcymbal ska utgöra en stämma (där notskaftet vänds uppåt), och de övriga trummorna ska utgöra ytterligare en (där notskaftet vänds nedåt). Om man vill att en av stämmorna ska hålla paus, kan man använda pauser som vid vanlig notskrift.
Båda de två stämmorna ska fylla ut hela takten, dvs. att den sammanlagda längden av alla notvärden och pauser ska motsvara taktarten. I en 4/4-takt (vilket betyder att det finns motsvarande fyra fjärdedelsnoter i varje takt), får längden av alla notvärden och pauser alltså inte bli totalt tre fjärdedelar (den ska motsvara fyra fjärdedelar, så att takten fylls ut). I exemplet nedan är trumrytmen noterad i två stämmor. Lägg vidare märke till att båda stämmorna fyller ut alla takterna med både noter och pauser.


4. Ingen allmän standard
Som nämndes i avsnitt 3 finns det ingen allmän standard för var i notsystemet de olika trummorna och cymbalerna noteras. Exempelvis kan man se hihaten noterad över översta notlinjen (som här), på översta notlinjen såväl som i mellanrummet precis under den.
När man själv noterar trumnoter är det därför alltid en bra idé att skriva var i notsystemet de olika trummorna och cymbalerna som man använder ligger. Det kan man till exempel göra genom att lägga till en sådan här översikt vid noterna:


Man kan också skriva namnen på trummorna och dra streck som på bilden nedan:


Det första skrivsättet är dock att föredra, eftersom vissa olika trummor och cymbaler noteras på samma notlinje men med olika nothuvuden/symboler (virvel/kantslag på virvel, ridecymbal/crashcymbal och öppen/stängd hihat).

5. Notation av vispar
Vispar används ofta i jazz. När man spelar med vispar låter man ofta vänsterhanden åka fram och och tillbaka på virveltrumman, medan högerhanden spelar en på-tisdag-rytm (också på virveln). Det spelsättet skapar ett särskilt ljud (ljudexempel) som inte kan uppnås med trumpinnar.
När man skriver noter till vispar ska man skriva 'vispar' över noterna, så att musikern vet att han/hon ska använda vispar. Går man över till att använda pinnar skriver man 'trumpinnar' över noterna.
Noter för vispar noteras som noter för trumpinnar. Den glidande rörelsen på vriveltrumman noteras med en våglinje (i exemplet nedan även 'hihat med foten' på andra och fjärde slaget - lyssna på exemplet nedan):

I och med att man i praktiken spelar med båda händerna på virveln när man spelar med vispar, bör det noteras så här:

I exemplet ovan anger mellanstämman vänster hands kontinuerliga glidning på virveltrumman, medan den översta stämman anger höger hands på-tisdag-rytm (den nedersta stämman anger 'hihat med foten'). Den här notationen är lite klumpig, och i praktiken används därför ofta notationen från det första exemplet.

I många andra länder används bindebågar i stället för våglinjer, och man kan därför stöta på följande vispnotation:


6. Särskilda symboler
Trumvirvel
En trumvirvel (ljudexempel) kan noteras på 3 olika sätt: med tremolotecken, med ett 'z' genom notskaftet eller med en drillsymbol (bokstäverna 'tr') ovanför noten:

Tremolonotationen är vanligast, och därför också den man bör använda. Vid tremolo noteras tre streck genom notskaftet på halvnoter och fjärdedelsnoter, men bara två streck på åttondelsnoter och ett streck på sextondelsnoter. Notationen med ett 'z' och notationen med drill är lika för alla notvärden.

Simile-tecken
Om samma trumrytm spelas i flera takter efter varandra, kan man använda ett simile-tecken för att indikera att rytmen från den förra takten, de två förra takterna, eller de fyra förra takterna, ska upprepas. På det sättet slipper man skriva samma rytm flera gånger i rad. Lägg märke till att det är skillnad på symbolen beroende på om det är 1, 2 eller 4 takter som ska upprepas:

Lägg märke till att den första typen (där en takt upprepas) noteras mitt i takten, medan de andra två noteras på taktstrecket mellan två tomma takter.

7. Percussion-notation
Om man skriver noter till percussion kan det räcka att använda ett förenklat notsystem bestående av allt mellan en och fem notlinjer. Exempelvis består congas bara av två olika trummor, och ett notsystem bestående av fem linjer är därför överflödigt - här är det mer praktiskt att använda ett notsystem med bara två linjer (en till varje trumma):


Var uppmärksam på att den andra typen av trumklav lika gärna hade kunnat användas i exemplet ovan. Percussion-notation är ett väldigt brett ämne, bland annat på grund av de otaliga percussionintrument som finns, alla med egna notationssätt. Percussion-notation kommer därför inte att behandlas ingående i den här artikeln.

8. Exempel på trumrytmer
Se exempel på en rad vanliga trumrytmer och trumfills inom olika musikstilar i artikeln om trumrytmer.